Uprava

Načelnik Vinodolske Općine

Načelnik Vinodolske općine za mandatno razdoblje 2017-2021.g je Marijan Karlić (HDZ), a njegov zamjenik je Daniel Grbić (HDZ).

Ovlasti načelnika općine:

Općinski načelnik obavlja izvršne poslove te zastupa Vinodolsku općinu, a sve sukladno odredbama Statuta Vinodolske općine i pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Općinski načelnik ima zamjenika koji ga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje, odnosno kojem načelnik može povjeriti obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga. Zamjenik načelnika Vinodolske općine je Božidar Zubčić.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:
- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji
- predlaže O pročelnika Upravnog odjela Općine
- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine
- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnje financijske kontrole u Općini
- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, ovim Statutom, općim aktima Općine ili drugim propisima
- općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općine
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj proračunskoj godini, a najviše do 1.000.000  (jedan milijun) kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada
- imenuje i razrješava

Općinsko vijeće Vinodolske Općine

Općinsko vijeće sastavljeno je od 13 vijećnika koji između sebe biraju predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik Općinskog vijeća Vinodolske općine u mandatu 2013-2017g. je Boris Miklić (HDZ), a potpredsjednici su : Kazimir Lučić (HDZ) i Mihovil Mavrić ( SDP) .

Ovlasti predsjednika Općinskog vijeća:
- predstavlja Općinsko vijeće
- saziva sjednice, predlaže dnevni red te predsjeda sjednicama vijeća
- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak
- brine o postupku donošenja odluka i općih akata
- usklađuje rad radnih tijela
- potpisuje odluke i akte koje donosi vijeće
- brine o suradnji Općinskog vijeća s Općinskim načelnikom
- brine o zaštiti prava vijećnika
- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS dobila je 5 mjesta te su s te liste izabrani:

 

1. BORIS MIKLIĆ

2. DARIO VLASTELIĆ

3. KAZIMIR LUČIĆ

4. BORIS GLAVAN

5. PAVAO KOMBOL

 

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. DAVOR SAFTIĆ

2. DARKO JERČINOVIĆ

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. MIHOVIL MAVRIĆ

2. ROKO BROZOVIĆ

 

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA dobila je 2 mjesta te su s te liste izabrani:

1. ZORAN SPOJA

2. dr. sc. BRANKO PANCIĆ

 

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. BOŽIDAR ZUBČIĆ

 

6. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. mr. sc. IVICA JERČINOVIĆ


Ovlasti Općinskog vijeća

Općinsko vijeće:
- donosi Statut Općine
- donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
- donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
- bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća
- osniva radna tijela Općinskog vijeća
- bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća
- imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
- osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu i poticajnim mjerama omogućuje rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu,
- donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna),
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja.
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
- odlučuje o stjecanju i prijenosu udjela Općine u trgovačkim društvima čiji je Općina suosnivač
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća
Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Upravna tijela Vinodolske Općine

Prijem stranaka:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 15.00 h
utorak                               od 13.00 do 17.00h 
četvrtkom se stranke ne primaju
 
UPRAVNA TIJELA VINODOLSKE OPĆINE

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojavaju se upravna tijela Općine.
Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli ili odsjeci  i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela)
Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.Općinski načelnik može razriješiti pročelnike u slučajevima određenim zakonom.
Unutar Jedinstvenog upravnog odjela u Vinodolskoj općini su ustrojena četiri odsjeka.
Odsjek za komunalnu djelatnost koji vodi brigu o općinskoj imovini, uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i izgradnji i uređenju komunalnih objekata i komunalne infrastrukture.
Odsjek za pravne i opće poslove koji je odgovoran za zakonito i učinkovito poslovanje Upravnog odjela i načelnika, kao i njihovih radnih tijela.
Odsjek za proračun i financije u kojem se prati ostvarenje prihoda i izrađuje proračun, kao i svi ostali plansko-financijski dokumenti.
Odsjek za kulturu i društvene djelatnosti koji potiče zadovoljavanje potreba stanovnika u kulturi, organizira i sudjeluje u raznim kulturnim manifestacijama, te prati programe u ustanovama predškolskog odgoja i dijelom u oblasti obrazovanja

Savjet mladih Vinodolske Općine

Općinsko je vijeće na svojoj 2. sjednici  donijelo odluku o izboru Savjeta mladih Općine Vinodolske. Komisiji za izbor i imenovanje stigle su prijave članova Mladih SDP-a i Udruge za narodne običaje Triblja, te je ona predložila 7 kandidata s pravovaljanim kandidaturama

.

Članovi Savjeta mladih:

Dragan Brnić (Tribalj),

Marko Balas (Grižane-Belgrad),

Danijel Blažičević (Grižane-Belgrad) ,

Marija Barišić (Bribir),  

Marko Brzović (Bribir),

Darko Jerčinović (Drivenik), 

Stanislava Klarić (Drivenik).