Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća MO Vinodolske općine


Utvrđuju se pravovaljanim i objavljuju Kandidacijske liste za izbor članova  Vijeća Mjesnog odbora  Tribalj:

  • Lista kandidata za MO Tribalj 
  • Zbirne liste za MO Tribalj


Utvrđuju se pravovaljanim i objavljuju Kandidacijske liste za izbor članova  Vijeća Mjesnog odbora  Drivenik:

  • Lista kandidata za MO Drivenik
  • Zbirne liste za MO Drivenik

II


Zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja političkih stranaka, dvije ili više političkih stranaka koje čine koaliciju ili nositelj nezavisne kandidacijske liste, mogu podnijeti prigovor Odboru za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Vinodolske općine u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor.

Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Vinodolske općine riješit će o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada je prigovor dostavljen. 

III

Valjanost objavljenih kandidacijskih listi teče od dana objave, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine, oglasnoj ploči Mjesnog odbora Grižane-Belgrad i na web stranici Vinodolske općine. 


U Bribiru, 17. lipnja 2010. godine
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO VINODOLSKE OPĆINE
M.P.

Predsjednik Povjerenstva:               Anto Matković, dipl. iur.    

Tags: Politika Općina