Obavijesti

Opsesija- izložba slika u Kući Klović

 

 

 

POZIVNICA

 

Čast nam je pozvati

 

 

Vas na izložbu slika

 

 

 

Opsesija“

 

 

Ive Mijića,

 

 

u Kuću Klović-Grižane

 

 

30.listopada 2017.godine

 

u 19,00 sati

 

Na izložbi ćete, osim u slikama, uživati i u

muzičkoj pratnji

 

 

 

 

 

Vinodolska općina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za upravitelja Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola"

 

Na temelju članka 26. Zakona o zadrugama (N.N. br. 34/11 i 125/13), članka 84. Pravila Zadruge od 28.07.2011., Nadzorni odbor Poljoprivredne zadruge PLODOVI VINODOLA objavljuje javni

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE PLODOVI VINODOLA

 

 

 

Za upravitelja/icu PZ Plodovi Vinodola može bit izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće

 

 

 

UVJETE:

 

 

 

 • stručna sprema; VŠS/VSS, Poljoprivredni fakultet, sveučilišni prvostupnik (Baccalarus), inženjer agronomije

 • 2 godine radnog iskustva u struci

 • izražene organizacijske sposobnosti, te komunikacijske i prezentacijske vještine

 • visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu uz izraženu kreativnost

 • pisani program rada i vizija i strategija razvoja poljoprivredne zadruge za razdoblje od 5 godina

 • vozačka dozvola B kategorije

 • poznavanje rada na PC-u

 • životopis

 

 

 

UPRAVITELJ PZ ne može biti osoba koja je kažnjavana za određena kaznena djela po članku 239 st. (2) točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja (čl. 239 st. (2) točka 2.)

 

 

 

 

DOKAZI:

 

 

 

 • o stručnoj spremi, radnom iskustvu i vozačkoj dozvoli dokazuju se preslikom odgovarajuće dokumentacije

 • dokaz o sposobnosti i stručnosti, kao i poznavanje rada na PC-u dokazuju se motivacijskim pismom (uz Životopis) i kroz individulani razgovor sa kandidatima

 • dokaz o nekažnjavanju (opći) dokazuje se putem odgovarajućeg uvjerenja suda

 

 

 

ROKOVI:

 

 

 

 • rok za prijavu na natječaj je (15) dana od objave natječaja u javnom glasilu

 

 

 

PRIJAVE na natječaj uz tražene dokaze slati na adresu: OPĆINA VINODOLSKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI VINODOLA, BRIBIR 34/I, 51253 BRIBIR, sa naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "PLODOVI VINODOLA" – NE OTVARATI!

 

 

 

Nepotpune, neprevilne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor o čemu će biti pisano obavješteni.

 

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija

 

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka načelnika Vinodolske općine od 5. listopada 2017. godine, raspisuje se

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

 

 

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske,

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

 

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

 

- da su redovno upisani u srednju školu.

 

 

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

 

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom

 

obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju

 

ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

 

- da su redovni studenti.

 

 

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

 

 

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

- domovnica,

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

 

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

 

- dokaz o prosjeku ocjena,

 

- uvjerenje o prebivalištu.

 

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija”

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                                                                         VINODOLSKA OPĆINA

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za izbor ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/09) i članka 15. Statuta Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Bribir“, Općinsko vijeće Vinodolske općine raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

 

 

 

Uvjeti: -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama) i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

 

Iznimno za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09).

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 

-životopis, -dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

 

-preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 

-uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

 

- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radu u knjižničarskoj struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr. u knjižničarstvu, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
-kratki opis dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu,

 

-popis i preslike dosadašnjih radova, objavljenih i neobjavljenih, za područje knjižničarstva, te kulture općenito,

 

-prijedlog Programa rada Knjižnice za četverogodišnje razdoblje.

 

 

 

Prijave za natječaj podnose se do 13. listopada 2017. godine poštom na adresu Vinodolska općina, Bribir 34/I, 51253 Bribir ili putem pisarnice Vinodolske općine, Bribir 34/I, Bribir, s naznakom „Prijave na natječaj za izbor ravnatelja/ice knjižnice“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

 

 

 

     

Novi načelnik Vinodolske općine je Marijan Karlić (HDZ)