Javna nabava - Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

 

Vinodolska općina pokrenula je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: "Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta ".

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 31.07.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem   2019/S 0F2-0031336  


Rok za dostavu ponuda: 22.08.2019.g. do 11:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/