Natječaj za izbor ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

 

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/09) i članka 15. Statuta Javne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Bribir“, Općinsko vijeće Vinodolske općine raspisuje

 

NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

 

 

 

Uvjeti: -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama) i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

 

Iznimno za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09).

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 

-životopis, -dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

 

-preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 

-uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

 

- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radu u knjižničarskoj struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr. u knjižničarstvu, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
-kratki opis dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu,

 

-popis i preslike dosadašnjih radova, objavljenih i neobjavljenih, za područje knjižničarstva, te kulture općenito,

 

-prijedlog Programa rada Knjižnice za četverogodišnje razdoblje.

 

 

 

Prijave za natječaj podnose se do 13. listopada 2017. godine poštom na adresu Vinodolska općina, Bribir 34/I, 51253 Bribir ili putem pisarnice Vinodolske općine, Bribir 34/I, Bribir, s naznakom „Prijave na natječaj za izbor ravnatelja/ice knjižnice“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

 

 

 

     

Tags: Kultura Općina