Javni poziv udrugama 29.12.2018.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj  34/16), te članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 30/13-pročišćeni tekst i 7/18), načelnik objavljuje javni poziv Udrugama. 

Javni poziv kultura

Javni poziv sport

Javni poziv ostalo