Poslovnik Općinskog vijeća


Ovim se Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine, skraćeni naziv: Vinodolska općina  ili samo Općina (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Vijeće), a osobito:

  • konstituiranje Vijeća, početak obnašanja dužnosti člana Vijeća, mirovanje i prestanak mandata člana
  • prava i dužnosti člana Vijeća
  • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Vijeća i njihova prava i dužnosti
  • način rada radnih tijela Vijeća (u daljnjem tekstu: radna tijela)
  • odnos Vijeća i načelnika Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Načelnik)
  • postupak predlaganja, donošenja akata i rasprave o pojedinim pitanji  iz djelokruga Vijeća
  • poslovni red sjednice Vijeća
  • javnost u radu Vijeća
  • obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova za potrebe Vijeća.