Natječaj za dodjelu stipendija

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka općinskog načelnika Vinodolske općine od 13.listopada 2015. godine, raspisuje se:

                      NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2015./2016.

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

- da su redovno upisani u srednju školu.

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

- da su redovni studenti.

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike. Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- domovnica,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

- dokaz o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o prebivalištu.

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija” Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                                  VINODOLSKA OPĆINA

Natječaj za dodjelu stipendija

 

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) izaključka načelnika Vinodolske općine od 5. listopada 2017. godine, raspisuje se

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

 

 

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

 

-da su državljani Republike Hrvatske,

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

 

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

 

- da su redovno upisani u srednju školu.

 

 

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

 

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom

 

obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju

 

ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

 

- da su redovni studenti.

 

 

3.Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

 

 

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

- domovnica,

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

 

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

 

- dokaz o prosjeku ocjena,

 

- uvjerenje o prebivalištu.

 

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom„Za natječaj za dodjelu stipendija”

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                                                                         VINODOLSKA OPĆINA

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za izbor ravnateljice Narodne knjižnice i čitaonice Bribir

 

Na temelju članka27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 40/09) i članka 15. StatutaJavne ustanove „Narodna knjižnica i čitaonica Bribir“, Općinsko vijeće Vinodolske općine raspisuje

 

NATJEČAJza izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir

 

 

 

Uvjeti:-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (članak 27. stavak 2. Zakona o knjižnicama) i najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovnoimenovan/a.

 

Iznimno za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka27. stavak 2. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09).

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priložiti:

 

-životopis, -dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici)

 

-preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 

-uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

 

- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radu u knjižničarskoj struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr. u knjižničarstvu, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
-kratki opis dosadašnjih aktivnosti i projekata u knjižničarstvu,

 

-popis i preslike dosadašnjih radova, objavljenih i neobjavljenih, za područje knjižničarstva, te kulture općenito,

 

-prijedlog Programa rada Knjižnice za četverogodišnje razdoblje.

 

 

 

Prijave za natječaj podnose sedo13. listopada 2017. godinepoštom na adresu Vinodolska općina, Bribir 34/I, 51253 Bribir ili putem pisarnice Vinodolske općine, Bribir 34/I, Bribir, s naznakom„Prijave na natječaj za izbor ravnatelja/ice knjižnice“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

 

 

 

 

     

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Vinodolske općine („Službene novine“ br. 3/14) i zaključaka načelnikaKLASA:022-05/17-01/1, URBROJ:2107-03/17-03-1-2-1231 od 13. veljače 2017. godine,  objavljuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

 

 1. Predmet prodaje su nekretnine:

 

a) dio nekretninek.č.br. 10283 Obćinski put od 61 čhv.iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 67 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.291,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 129,10 Eur/kn

 

b) dio nekretnine k.č.br. 10270 Općinski put od 1464 čhv. iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 14,7 čhv. ili 53 m2k.o. Belgrad,

- ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.345,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

- ukupna jamčevina u iznosu 134,50 Eur/kn

 

c) nekretninak.č.br. 734/2 Gospodarska zgrada i dvorište od 24 čhv. ili  86,32 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 868,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 86,80 Eur/kn

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i   mogu dokazati  pravni interes za kupnju predmetnih nekretnina.  

   Pravo učešća imaju i domaće  pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke.

2. Porez na promet nekretnina,troškove provođenja natječaja, troškove procjene nekretnina i ovjere ugovora o kupoprodaji nekretnina kod javnog bilježnika snosi  kupac u cijelosti.

3.Pisane ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se u zapečaćenim  omotnicama na adresu Vinodolska općina, Sjedište Bribir, Bribir 34, Bribir, s naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE -NE OTVARATI"- uz naznaku rednog broja nekretnine.

4.Ponude sa prilozima predaju se do 21. ožujka 2017. godine do 11.30 sati.   

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12.00 sati u zgradi Općine, Bribir 34, Bribir, I. kat, soba br. 9.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

1. Podnositelji ponuda  moraju dokazati da predmetne nekretnine za koju podnose ponudu služe za formiranje okućnice ili građevinske parcele uz podnošenje vlasničkog lista i kopije katastarskog plana za nekretnine u vlasništvu ponuditelja.

2. Poseban uvjet svim ponuditeljima je da su  premaVinodolskoj općini podmirili sve dospjele obveze. 

 

MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Nekretnine koje su predmet natječaja prodat će se onoj osobi koja ponudi najvišu cijenu i zadovoljava posebne uvjete natječaja.

2. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu i udovolje općim i posebnim uvjetima,  prioritet ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

3. Kupoprodaji ugovor će se sklopiti s osobom koja uz uvjet prihvaćanja početne kupoprodajne cijene zadovoljava opće  i posebne uvjete natječaja.

 

SADRŽAJ PONUDE

1. Osnovni podaci o ponuditelju (ime i prezime, adresa),

2. Naznaka nekretnine za koje se natječe te ponuda cijene,

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe,

4. Rješenje o registraciji za pravne osobe,

5. Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja .

6. Potvrdu Vinodolske općine o podmirenim obvezama.

Obavijest o visini troškova natječaja kao i sve ostale obavijesti vezane za predmetni   natječaj  mogu se dobiti u Odsjeku za pravne i opće poslove neposredno ili na telefon 422-542.

- Jamčevina se uplaćujeu korist računa PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE broj: HR4524120091848800006, poziv na broj 68-7781-OIB NATJECATELJA, sa svrhom uplate "Jamčevina uz naznaku rednog broja nekretnine“, te se dokaz o uplati iste predaje uz ponudu.

 OBAVIJEST O ODABIRU

Ponuditelj čija ponuda Odlukom načelnika bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Vinodolskom općinom u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na račun Općine prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku po utvrđenim kriterijima iz Odluke.

 

Načelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

Vinodolska općina

Zamjenik načelnika koji obnaša

                    dužnost načelnika

Božidar Zubčić

    

KLASA:944-13/17-01/1

URBROJ:2107-03/17-03-1

 

 

Natječaj za stipendije učenicima i studentima

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka zamjenika načelnika Vinodolske općine od 04. listopada,2016. godine, raspisuje se

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

- da su redovno upisani u srednju školu.

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

- da su redovni studenti.

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente.

Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- domovnica,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

- dokaz o prosjeku ocjena, - uvjerenje o prebivalištu.

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija” Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                              VINODOLSKA OPĆINA

Natječaj za upravitelja Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola"

 

Na temelju članka 26. Zakona o zadrugama (N.N. br. 34/11 i 125/13), članka 84. Pravila Zadruge od 28.07.2011., Nadzorni odbor Poljoprivredne zadruge PLODOVI VINODOLA objavljuje javni

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE PLODOVI VINODOLA

 

 

 

Za upravitelja/icu PZ Plodovi Vinodola može bit izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće

 

 

 

UVJETE:

 

 

 

 • stručna sprema; VŠS/VSS, Poljoprivredni fakultet, sveučilišni prvostupnik (Baccalarus), inženjer agronomije

 • 2 godine radnog iskustva u struci

 • izražene organizacijske sposobnosti, te komunikacijske i prezentacijske vještine

 • visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu uz izraženu kreativnost

 • pisani program rada i vizija i strategija razvoja poljoprivredne zadruge za razdoblje od 5 godina

 • vozačka dozvola B kategorije

 • poznavanje rada na PC-u

 • životopis

 

 

 

UPRAVITELJ PZ ne može biti osoba koja je kažnjavana za određena kaznena djela po članku 239 st. (2) točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja (čl. 239 st. (2) točka 2.)

 

 

 

 

DOKAZI:

 

 

 

 • o stručnoj spremi, radnom iskustvu i vozačkoj dozvoli dokazuju se preslikom odgovarajuće dokumentacije

 • dokaz o sposobnosti i stručnosti, kao i poznavanje rada na PC-u dokazuju se motivacijskim pismom (uz Životopis) i kroz individulani razgovor sa kandidatima

 • dokaz o nekažnjavanju (opći) dokazuje se putem odgovarajućeg uvjerenja suda

 

 

 

ROKOVI:

 

 

 

 • rok za prijavu na natječaj je (15) dana od objave natječaja u javnom glasilu

 

 

 

PRIJAVE na natječaj uz tražene dokaze slati na adresu: OPĆINA VINODOLSKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI VINODOLA, BRIBIR 34/I, 51253 BRIBIR, sa naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "PLODOVI VINODOLA" – NE OTVARATI!

 

 

 

Nepotpune, neprevilne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor o čemu će biti pisano obavješteni.

 

 

 

Neprocjenjive umjetnine prvi puta pred očima javnosti

U Bribiru je 2. prosinca 2015.g. otvorena izložba " Iz riznice Župne crkve svtih Petra i Pavla" i predstavljena knjiga "Vinodol i njegova crkva" biskupa Mile Bogovića.

mile.jpg 

Na slici: urednik Bruno Lončarić, autor knjige biskup Mile Bogović, pročelnica Željka Jurčić Kleković

Po prvi puta, na izložbi "Iz riznice Župne crkve svetih Petra i Pavla", prikazane su dragocjenosti koje su stoljećima pomno čuvali bribirski svećenici. Crkvene relikvije, umjetnička djela i vrijedni crkveni rariteti postali su dostupni javnosti. Izložbu su osmislili i postavili vlč. Nikola Gajić i mr. sc. Željka Jurčić Kleković, prof.

Osobito zanimanje izazvale su dragocjenosti koje su godinama bile nedostupne poput  tzv. „Bribirskog“ ili Milonjinog križa, ostaci svetog Petra i umjetničko djelo pod nazivom "Bribirska Bogorodica s djetetom“. Autor Milonić koji se na križu potpisao "opus Milogni" bio je jedan od majstarijih domaćih autora. Izlošci, osim što imaju visoku umjetničku vrijednost, većinom su izrađeni od zlata i plemenitih metala.

prvired.jpg 

Brigadir Igor Kleković, načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić, predsjednik Vijeća Vinidolske općine Boris Miklić, general zbora Josip Lucić, nadbiskup Ivan Devčić, brigadir Nikola Županić, župnik Nikola Gajić

 U tom ozračju, u prepunoj dvorani Malog salona, predstavljena je knjiga biskupa  msgr. dr. Mile Bogovića pod naslovom "Vinodol i njegova crkva". Knjiga je sastavljena od kolumni koje je biskup godinama objavljivao u crkvenom časopisu Zvona i drugoj periodici. Svojim britkim i pitkim stilom autor secira crkvenu i svjetovnu stvarnost i na svoj način ta je knjiga  kronika njegovog vremena. Izlazak knjige poklopio se, kako je nadbiskup i mitropolit monsinjor dr.Ivan Devčić rekao,  sa 75. rođendanom, 50.-om godišnjicom svećenstva i s petnaest godina biskupovanja msgr. Mille Bogovića.

O knjizi je govorio i crkveni povjesničar Franjo Velčić te urednik Bruno Lončarić. Čestitke autoru uputio je i  načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić.

Nakladnik knjige je Riječka nadbiskupija, a sunakladnici su PGŽ te gradovi Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski, Rijeka i Vinodolska općina. Glavna misao bogato opremljene i ilustrirane knjige je da su crkvena tradicija i kulturna povijesti Vinodola oduvijek i zauvijek povezani.

Svečanost se prisustvovali i prijatelji monsinjora Bogovića, visoki časnici i časnici HV, među kojima general zbora Josip Lucić, pripadnici ratnih postrojbi „Tigrova 9-91“ Rakitje, brigadiri Nikola Županić, Božo Kožul, Zdravko Andabak, Drago Kožul, Igor Kleković te tajnik Udruge „Tigrovi“ Ivan Bošnjak. Svečanost su uljepšali svojim prvim nastupom članovi Pjevačkog zbora KUD-a „Bribir“ pod ravnanjem prof. Pavla Kombola.

Izložba će biti otvorena do 23. prosinca.

Nesebična pomoć za stradale u poplavi

 resetari.jpg

 Stanovnici Rešetara s radošću su dočekali kamion s humanitarnom pomoći iz zbratimljene Vinodolske općine

 

U Vinodolskoj općini skupljala se humanitarna pomoć za poplavljena područja po svim mjestima. Angažiro se Crveni križ,Udruga umirovljenika,osnovne škole, djeca dječjih vrtića ,Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir i sama Vinodolska općina, a pomoć su pružili i brojni volonteri. Odaziv mještana bio je velik i svatko se na svoj način uključio u akciju, bilo darujući u skladu s mogućnostima, bilo volontirajući na mnogim sabirnim mjestima. Misli i dobre želje Vinodolaca ovih dana upućene su stradalima širom Slavonije, ali i onima u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Vinodolska općina zbratimljena je s Općinom Rešetari u Slavoniji pa Vinodolci nisu zaboravili Rešetare te su im uputilii kamion s osnovnim higijenskim potrepštinama i hranom. Vinodolska općina donirala im je i 5.000 kuna, a  Dobrovoljno vatrogasno društvo 2.500 kuna.  Humanitarnu pomoć odvezli su načelnik Vinoodlske općine Ivica Crnić i predsjednik DVD-a Neven Antonić, a dočekao ih je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga sa suradnicima. ŽJK

kombi.jpg

Djeca su se najviše radovala paketima

os.jpg

Dok su u Resetarima otvarali pakete vrijedne učenice Osnovne škole J.J.Klović iz Triblja  prikupljale su pomoć za sve nastradale

 

 

NK Turbina - Izvršni odbor i Nadzorni odbor

NK TURBINA ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

1. PREDSJEDNIK ŽELJKO MUŽA 091-241-2420

2. DOPREDSJEDNIK ROKO BROZOVIĆ 098-403-438

3. DOPREDSJEDNIK (blagajnik) JOSIP BRNČIĆ 091-959-4799

4. DOPREDSJEDNIK KELAVA DRAGO 091-588-9313

5. IZVRŠNI DIREKTOR FRANJKOVIĆ ŽELJKO 091-585-1386

6. SPORTSKI DIREKTOR KARAKAŠIĆ SLAVKO 091-241-2426

7. DIREKTOR STADIONA NINO BELOBRAJIĆ 098-178-6711

8. TAJNIK JASMIN FEJZIĆ 095-541-8898

9. ŠEF STRUČNOG STOŽERA MARIJAN BRNČIĆ 099-2163-538

10. MEDIJSKE AKTIVNOSTI AMBROZ OROŠI 095-905-7641

11. ČLAN (pomoćnik tajnika) PAVLIĆ IGOR 098-649-924

12. ČLAN ŽELJKO CRNIĆ 098-166-3793

13. ČLAN CITKOVIĆ DUŠAN 091-884-1866

14. ČLAN NENAD BAČIĆ 091-936-5589

15. ČLAN ROBERT ROPAC 091-3131-438

16. ČLAN BRANKO STARČEVIĆ 097-6999-173

17. ČLAN JERČINOVIĆ ŽARKO 091-532-6785

18. ČLAN (voditelj škole) MATAIJA IVICA 098-944-6445

19. ČLAN KNEŽEVIĆ ŽELJKO 091-497-4787

_______________________________________________________________________

Načelnik Vinodolske Općine, CRNIĆ IVICA 091-422-5401

PRANJIĆ IVICA – trener seniora 091-725-4210

HUJBER NIKOLA – trener kadeta 099-241-6694

NADZORNI ODBOR:

PREDSJEDNIK GLAVAN JAKOV 099-418-9500

ČLAN NEDELJKO DERENČINOVIĆ 099-845-4004

ČLAN EMA TUCAKOVIĆ 098-184-4587

ČLANOVI NO MOGU PRISUSTVOVATI SASTANCIMA IZVRŠNOG ODBORA.

NK Turbina Izvršni odbor 2016.g.

1. PREDSJEDNIK ŽELJKO MUŽA 091-241-2420

2. DOPREDSJEDNIK ROKO BROZOVIĆ 098-403-438

3. DOPREDSJEDNIK JOSIP BRNČIĆ 091-959-479

4. DOPREDSJEDNIK KELAVA DRAGO 091-588-9313

5. DIREKTOR GREGIĆ ŽELJKO 098-206-718

6. TAJNIK PLUKAVEC BRANKO 098-268-577

7. SPORTSKI DIR. KARAKAŠIĆ SLAVKO 091-783-6133

8. Pomoćnik sport.dir. FRANJKOVIĆ ŽELJKO 091-585-1386

9. DIR.STADIONA NINO BELOBRAJIĆ 098-178-6711

10. ŠEF STR.STOŽERA MARIJAN BRNČIĆ 099-2163-538

11. MEDIJSKE AKT. akad.slik.AMBROZ OROŠI 095-905-7641

12. ČLAN ŽELJKO CRNIĆ 098-166-3793

13. ČLAN CITKOVIĆ DUŠAN 091-884-1866

14. ČLAN NENAD BAČIĆ 091-936-5589

15. ČLAN ROBERT JOSIP MANESTAR 091-285-1850

16. ČLAN BRANKO STARČEVIĆ 097-6999-173

17. ČLAN (vod. škole) MATAIJA IVICA 098-944-6445

18. Član TONKOVIĆ ZORAN 098-938-3849

19. Član ĐOTLO DRAGO 099-599-1438

20.Član BEĆIRI ZLATKO 091-522-5153

 

Načelnik Vinodolske Općine, CRNIĆ IVICA 091-422-5401,

HUJBER NIKOLA – trener kadeta 099-241-6694,

MATAIJA IVICA – voditelj škole nogometa 098-944-6445,

MATAIJA STJEPAN-PIPE - pomoćnik voditelja 099-679-1770,

BAČIĆ MATEO - ODRŽAVANJE 097-745-7867,

ŠNAJDAR MACA – ORUŽAR 098-995-7804

 

NADZORNI ODBOR: PREDSJEDNIK GLAVAN JAKOV 099-418-9500

ČLAN NEDELJKO DERENČINOVIĆ 099-845-4004

ČLAN EMA TUCAKOVIĆ 098-184-4587

ČLANOVI NO PRISUSTVUJU SASTANCIMA IZVRŠNOG ODBORA.

NK Turbina napreduje na turbo pogon

OBJAVLJENI ČLANAK U SportCom.hr Srijeda, 06 siječnja 2016 17:46 Autor: Stjepan Lončarić - Pišta

Prva A/B županijska NK Turbina:

Klub iz Vinodolske doline koji se kreće na turbo pogon mještana Triblja. Mjesto sa 600 stanovnika ima 80 registriranih nogometaša, 150 članova kluba i veliku operativnu upravu. U Triblju su ponovno u modi klasične radne akcije na stadionu, bilo ih je prošle godine četiri Nogometni klub Turbina iz Triblja, iako član Prve A županijske lige, spada u red najorganiziranijih klubova u regionalnom okruženju. Niz godina prepoznatljivi su po angažmanu klupskih prijatelja, mještana i stalnom suživotu zajednice sa klubom. Na spomen Triblja asocijacija je odmah na NK Turbina, klub koji djeluje već dugih 65 godina. Mjesto sa 600 stanovnika ima 80 registriranih nogometaša, 150 članova kluba i veliku operativnu upravu. Na svakom koraku vidljivi su rezultati, ali u klubu ne staju. Od ove godine ponovno i sa rezultatima na terenu i to dobrim, ali i sa svime oko njega što čini odrednice velikog kluba u maloj ligi i još manjem mjestu. Momčad koju trenira Sebastijan Knapić zauzela je na kraju jesenskog dijela drugo mjesto u svojoj konkurenciji s izgledima da ostane u pratnji vodećeg Risnjaka iz Lokava i do kraja proljetnog dijela prvenstva. A to je pozicija s koje se vidi mogućnost prijelaza u viši rang natjecanja.

Uoči prvenstva u kub su došli iskusni Mate Brajković i Željko Vukić, što je donijelo dodatnu dimenziju, posebno u sredini terena, a prije svega u tačnoj i bržoj transformaciji igre i lopte. Činjenica da klub u ovome trenutku nema još jednu obaveznu natjecateljsku selekciju u mlađim uzrasnim kategorijama. Oko terena bi bile potrebne određene preinake kao zaštita nosača reflektora i metalnih rukohvata što za ambicioznu upravu nije nepremostiva prepreka. Sadašnji sastav uprave kluba preuzeo je kadete Turbine sa samo 4 igrača. Velikim trudom, animacijom, pružanjem vrhunskih uvjeta za natjecanje, privučena su djeca iz cijele Vinodolske doline, pa sada kadeta ima 24, a vrlo živahan je rad u školi nogometa, koju vode Ivica i Stjepan Mataija. Preko 30 polaznika, djevojčica i dječaka, dobar su temelj da klub od iduće godine krene i sa natjecateljskom pionirskom momčadi, što bi bio ogroman uspjeh s obzirom na mali broj djece u mjestu. Dječji glasovi oživjeli su Podhumac, a roditelji, simpatizeri kluba trude se da njihovo igralište, prateće prostorije, svlačionice, sanitarni čvor poprime izgled jednog od ljepših zdanja u regiji u cjelini. U Triblju su ponovno u modi klasične radne akcije na stadionu. Bilo ih je prošle godine četiri, a na njima je sudjelovalo ukupno preko 150 mještana. Općina Vinodolska sjajno prati trud i htjenja ljudi za boljitkom u konkretnim donacijama i ispunjavanjem traženih proračunskih sredstava. Klub nema repova, dugova... Tijekom godine nabavljena je vrijedna oprema za održavanje travnjaka. Kosilica, traktor, stroj za bušenje zemlje, sijačica, lopte, kompletna oprema za sve pogone, ozvučenje igrališta, obnova reflektora samo su dio većih prošlogodišnjih novina u Turbini. Klubu koji se kreće na turbo pogon...

NK Turbina: Plan rada 2016.g.

NK TURBINA PLAN RADA ZA 2016. God.

ODRADIT PRIPREME I PROLJETNI DIO PREVENSTVA SENIORA, KADETA,

OVISNO O REZULTATU NA KRAJU PRVENSTVA MOGUĆE I DRUGE AKTIVNOSTI I POTEZI,

NASTAVIT SA SPONZORIRANJEM DRUŽENJA POSLIJE UTAKMICA ZA OBJE SELEKCIJE

NASTAVIT RAD ŠKOLE NOGOMETA

ISPITAT MOGUĆNOST FORMIRANJA PIONIRSKE SELEKCIJE

IZRADA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GOD.

FORMIRAT REGISTAR ČLANOVA PREMA NOVIM PROPISIMA I STATUTU (TAJNIK, DIREKTOR)

PODMIRENJE OBVEZA ZA 2015. GOD. I UPLATE PO PRORAČUNU OPĆINE PODIZANJE KRATKOROČNOG KREDITA U 2016.GOD.

UREDNO VOĐENJE MATERIJALNO-FINANCIJSKOG POSLOVANJA (KLUB-KNJIGOVOĐA).

REDOVNO ODRŽAVANJE SASTANAKA IZVRŠNOG ODBORA I KOOPTIRANJE NOVIH ČLANOVA,

NASTAVIT AKTIVNOSTI OKO RJEŠENJA PROBLEMA I NABAVKE WC KONTEJNERA,

NABAVIT MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA, (ZEMLJU, GNOJ, HUMUS, TRAVU).

NABAVA KOMPLETA OPREME ZA KADETE,

RADOVI NA POPRAVCI INFRASTRUKTURE NA STADIONU (OGRADE, VRATA, BOJANJE).

RADNE AKCIJE NA ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURE NA STADIONU I PROSTORIJAMA,

NAPRAVIT JOŠ JEDNU PRSKALICU I NABAVA CRIJEVA ¾ COLE , 50 met.

NABAVA MOTORNOG TRIMERA, POKRETNOG AL.GOLA 5X2 MET.(mreže)

NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA ZA KANCELARIJU, OVISNO O POTREBI,

NABAVA MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA, elementi za kuhinju u kiosku

REDOVNO ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I POŠTIVANJA POTREBNIH MJERA,

NABAVA POTREBNE OPREME I REKVIZITA ZA SVE SELEKCIJE,

DALJNJA SURADNJA S VINODOLSKOM OPĆINOM, MO TRIBALJ, GRIŽANE, DRIVENIK, BRIBIR.

AKTIVNOSTI OKO PRIVLAČENJA SPONZORA,

IZRADA KALENDARA 2016.GOD.

U VIII/2016 PRIPREME ZA IZBORNU SKUPŠTINU KLUBA U IX MJ. (NOVI PREDSJEDNIK I DIO ČLANOVA I.O.).

RAZGOVORE I PRIPREME O IMENIMA NOVOG RUKOVODSTVA KLUBA ZAPOČET ODMAH, I NA SKUPŠTINU DOĆI SA USAGLAŠENIM DOGOVOROM.

DALJNJA SURADNJA S HE VINODOL, JELA D.O.O,IZGRADNJA D.O.O.,……………….

SERVISIRANJE TRAKTORA I KOSILICA I NABAVA REZERVNIH DIJELOVA,

DALJNJA SURADNJA S DJEČJIM VRTIĆEM I OSNOVNOM ŠKOLOM,

SUDJELOVAT U AKTIVNOSTIMA KORISNIM ZA OPĆINU I MO.

NA KRAJU MANDATA IZA SEBE OSTAVITI DOBRO UREĐEN KLUB U SVIM SEGMENTIMA, SA ČVRSTIM TEMELJIMA ZA NASTAVAK AKTIVNOSTI U DUGOM NIZU GODINA.

                                                           PREDSJEDNIK Tribalj, 31.12.2015.g. Željko Muža

NOĆ KNJIGE povodom Dana hrvatske knjige, te Svjetskog dana knjige

 

POZIVAMO VAS

 

na  NOĆ KNJIGE, koja se u povodu Dana hrvatske knjige, te Svjetskog dana knjige i autorskih prava  održava u čitavoj Republici Hrvatskoj, pa tako i u Knjižnici „Bribir“,u ponedjeljak, 23.travnja. Možete se  u vremenu od 19,00-24,00 učlaniti bez plaćanja članarine podizati i vraćati knjige i razgledati sve izložbene prostore smještene na tri etaže.

 

 

U 19,00 sati akademik MILAN KRUHEK u MALOM SALONU, u sakralnoj zbirci „Iz riznice župne crkve sv.Petra i Pavla“

predstavit će svoju knjigu „KNEZOVI MODRUŠKI BERNARDIN I

KRSTO FRANKOPAN“, mačem i govorom za Hrvatsku.

 

Kratko će biti predstavljene i dvije slikovnice-male glagoljske početnice „HRČAK“ I „SOVA“, pisane na književnom standardu, bribirskoj čakavštini i na glagoljici. Autorica je Željka Jurčić-Kleković,a ilustratorica Libuša Kirac.

                             

Narodna knjižnica i čitaonica„BRIBIR“

Centar za kulturu Katarina Zrinski, u osnivanju

i  Župni ured „BRIBIR“

pod pokroviteljstvom Vinodolske općine