Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Vinodolske općine („Službene novine“ br. 3/14) i zaključaka načelnikaKLASA:022-05/17-01/1, URBROJ:2107-03/17-03-1-2-1231 od 13. veljače 2017. godine,  objavljuje se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Vinodolske općine

 

 

 1. Predmet prodaje su nekretnine:

 

a) dio nekretninek.č.br. 10283 Obćinski put od 61 čhv.iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 67 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.291,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 129,10 Eur/kn

 

b) dio nekretnine k.č.br. 10270 Općinski put od 1464 čhv. iz z.k.ul. 1044 k.o. Belgrad, u površini od 14,7 čhv. ili 53 m2k.o. Belgrad,

- ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 1.345,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

- ukupna jamčevina u iznosu 134,50 Eur/kn

 

c) nekretninak.č.br. 734/2 Gospodarska zgrada i dvorište od 24 čhv. ili  86,32 m2 k.o. Belgrad, 

 - ukupna početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi 868,00 Eur, u protuvrijednosti kn,

 - ukupna jamčevina u iznosu 86,80 Eur/kn

 

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1. Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i   mogu dokazati  pravni interes za kupnju predmetnih nekretnina.  

   Pravo učešća imaju i domaće  pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke.

2. Porez na promet nekretnina,troškove provođenja natječaja, troškove procjene nekretnina i ovjere ugovora o kupoprodaji nekretnina kod javnog bilježnika snosi  kupac u cijelosti.

3.Pisane ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se u zapečaćenim  omotnicama na adresu Vinodolska općina, Sjedište Bribir, Bribir 34, Bribir, s naznakom "PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE -NE OTVARATI"- uz naznaku rednog broja nekretnine.

4.Ponude sa prilozima predaju se do 21. ožujka 2017. godine do 11.30 sati.   

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12.00 sati u zgradi Općine, Bribir 34, Bribir, I. kat, soba br. 9.

Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

1. Podnositelji ponuda  moraju dokazati da predmetne nekretnine za koju podnose ponudu služe za formiranje okućnice ili građevinske parcele uz podnošenje vlasničkog lista i kopije katastarskog plana za nekretnine u vlasništvu ponuditelja.

2. Poseban uvjet svim ponuditeljima je da su  premaVinodolskoj općini podmirili sve dospjele obveze. 

 

MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

1. Nekretnine koje su predmet natječaja prodat će se onoj osobi koja ponudi najvišu cijenu i zadovoljava posebne uvjete natječaja.

2. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu i udovolje općim i posebnim uvjetima,  prioritet ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

3. Kupoprodaji ugovor će se sklopiti s osobom koja uz uvjet prihvaćanja početne kupoprodajne cijene zadovoljava opće  i posebne uvjete natječaja.

 

SADRŽAJ PONUDE

1. Osnovni podaci o ponuditelju (ime i prezime, adresa),

2. Naznaka nekretnine za koje se natječe te ponuda cijene,

3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe,

4. Rješenje o registraciji za pravne osobe,

5. Dokaz o zadovoljavanju posebnih uvjeta natječaja .

6. Potvrdu Vinodolske općine o podmirenim obvezama.

Obavijest o visini troškova natječaja kao i sve ostale obavijesti vezane za predmetni   natječaj  mogu se dobiti u Odsjeku za pravne i opće poslove neposredno ili na telefon 422-542.

- Jamčevina se uplaćujeu korist računa PRORAČUN VINODOLSKE OPĆINE broj: HR4524120091848800006, poziv na broj 68-7781-OIB NATJECATELJA, sa svrhom uplate "Jamčevina uz naznaku rednog broja nekretnine“, te se dokaz o uplati iste predaje uz ponudu.

 OBAVIJEST O ODABIRU

Ponuditelj čija ponuda Odlukom načelnika bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Vinodolskom općinom u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na račun Općine prije zaključenja kupoprodajnog ugovora u roku po utvrđenim kriterijima iz Odluke.

 

Načelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

Vinodolska općina

Zamjenik načelnika koji obnaša

                    dužnost načelnika

Božidar Zubčić

    

KLASA:944-13/17-01/1

URBROJ:2107-03/17-03-1

 

 

Natječaj za stipendije učenicima i studentima

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka zamjenika načelnika Vinodolske općine od 04. listopada,2016. godine, raspisuje se

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

- da su redovno upisani u srednju školu.

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

- da su redovni studenti.

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente.

Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- domovnica,

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

- dokaz o prosjeku ocjena, - uvjerenje o prebivalištu.

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija” Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                              VINODOLSKA OPĆINA

Natječaj za upravitelja Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola"

 

Na temelju članka 26. Zakona o zadrugama (N.N. br. 34/11 i 125/13), članka 84. Pravila Zadruge od 28.07.2011., Nadzorni odbor Poljoprivredne zadruge PLODOVI VINODOLA objavljuje javni

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE PLODOVI VINODOLA

 

 

 

Za upravitelja/icu PZ Plodovi Vinodola može bit izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće

 

 

 

UVJETE:

 

 

 

 • stručna sprema; VŠS/VSS, Poljoprivredni fakultet, sveučilišni prvostupnik (Baccalarus), inženjer agronomije

 • 2 godine radnog iskustva u struci

 • izražene organizacijske sposobnosti, te komunikacijske i prezentacijske vještine

 • visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu uz izraženu kreativnost

 • pisani program rada i vizija i strategija razvoja poljoprivredne zadruge za razdoblje od 5 godina

 • vozačka dozvola B kategorije

 • poznavanje rada na PC-u

 • životopis

 

 

 

UPRAVITELJ PZ ne može biti osoba koja je kažnjavana za određena kaznena djela po članku 239 st. (2) točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja (čl. 239 st. (2) točka 2.)

 

 

 

 

DOKAZI:

 

 

 

 • o stručnoj spremi, radnom iskustvu i vozačkoj dozvoli dokazuju se preslikom odgovarajuće dokumentacije

 • dokaz o sposobnosti i stručnosti, kao i poznavanje rada na PC-u dokazuju se motivacijskim pismom (uz Životopis) i kroz individulani razgovor sa kandidatima

 • dokaz o nekažnjavanju (opći) dokazuje se putem odgovarajućeg uvjerenja suda

 

 

 

ROKOVI:

 

 

 

 • rok za prijavu na natječaj je (15) dana od objave natječaja u javnom glasilu

 

 

 

PRIJAVE na natječaj uz tražene dokaze slati na adresu: OPĆINA VINODOLSKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI VINODOLA, BRIBIR 34/I, 51253 BRIBIR, sa naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "PLODOVI VINODOLA" – NE OTVARATI!

 

 

 

Nepotpune, neprevilne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor o čemu će biti pisano obavješteni.

 

 

 

Neprocjenjive umjetnine prvi puta pred očima javnosti

U Bribiru je 2. prosinca 2015.g. otvorena izložba " Iz riznice Župne crkve svtih Petra i Pavla" i predstavljena knjiga "Vinodol i njegova crkva" biskupa Mile Bogovića.

mile.jpg 

Na slici: urednik Bruno Lončarić, autor knjige biskup Mile Bogović, pročelnica Željka Jurčić Kleković

Po prvi puta, na izložbi "Iz riznice Župne crkve svetih Petra i Pavla", prikazane su dragocjenosti koje su stoljećima pomno čuvali bribirski svećenici. Crkvene relikvije, umjetnička djela i vrijedni crkveni rariteti postali su dostupni javnosti. Izložbu su osmislili i postavili vlč. Nikola Gajić i mr. sc. Željka Jurčić Kleković, prof.

Osobito zanimanje izazvale su dragocjenosti koje su godinama bile nedostupne poput  tzv. „Bribirskog“ ili Milonjinog križa, ostaci svetog Petra i umjetničko djelo pod nazivom "Bribirska Bogorodica s djetetom“. Autor Milonić koji se na križu potpisao "opus Milogni" bio je jedan od majstarijih domaćih autora. Izlošci, osim što imaju visoku umjetničku vrijednost, većinom su izrađeni od zlata i plemenitih metala.

prvired.jpg 

Brigadir Igor Kleković, načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić, predsjednik Vijeća Vinidolske općine Boris Miklić, general zbora Josip Lucić, nadbiskup Ivan Devčić, brigadir Nikola Županić, župnik Nikola Gajić

 U tom ozračju, u prepunoj dvorani Malog salona, predstavljena je knjiga biskupa  msgr. dr. Mile Bogovića pod naslovom "Vinodol i njegova crkva". Knjiga je sastavljena od kolumni koje je biskup godinama objavljivao u crkvenom časopisu Zvona i drugoj periodici. Svojim britkim i pitkim stilom autor secira crkvenu i svjetovnu stvarnost i na svoj način ta je knjiga  kronika njegovog vremena. Izlazak knjige poklopio se, kako je nadbiskup i mitropolit monsinjor dr.Ivan Devčić rekao,  sa 75. rođendanom, 50.-om godišnjicom svećenstva i s petnaest godina biskupovanja msgr. Mille Bogovića.

O knjizi je govorio i crkveni povjesničar Franjo Velčić te urednik Bruno Lončarić. Čestitke autoru uputio je i  načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić.

Nakladnik knjige je Riječka nadbiskupija, a sunakladnici su PGŽ te gradovi Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski, Rijeka i Vinodolska općina. Glavna misao bogato opremljene i ilustrirane knjige je da su crkvena tradicija i kulturna povijesti Vinodola oduvijek i zauvijek povezani.

Svečanost se prisustvovali i prijatelji monsinjora Bogovića, visoki časnici i časnici HV, među kojima general zbora Josip Lucić, pripadnici ratnih postrojbi „Tigrova 9-91“ Rakitje, brigadiri Nikola Županić, Božo Kožul, Zdravko Andabak, Drago Kožul, Igor Kleković te tajnik Udruge „Tigrovi“ Ivan Bošnjak. Svečanost su uljepšali svojim prvim nastupom članovi Pjevačkog zbora KUD-a „Bribir“ pod ravnanjem prof. Pavla Kombola.

Izložba će biti otvorena do 23. prosinca.

Nesebična pomoć za stradale u poplavi

 resetari.jpg

 Stanovnici Rešetara s radošću su dočekali kamion s humanitarnom pomoći iz zbratimljene Vinodolske općine

 

U Vinodolskoj općini skupljala se humanitarna pomoć za poplavljena područja po svim mjestima. Angažiro se Crveni križ,Udruga umirovljenika,osnovne škole, djeca dječjih vrtića ,Dobrovoljno vatrogasno društvo Bribir i sama Vinodolska općina, a pomoć su pružili i brojni volonteri. Odaziv mještana bio je velik i svatko se na svoj način uključio u akciju, bilo darujući u skladu s mogućnostima, bilo volontirajući na mnogim sabirnim mjestima. Misli i dobre želje Vinodolaca ovih dana upućene su stradalima širom Slavonije, ali i onima u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Vinodolska općina zbratimljena je s Općinom Rešetari u Slavoniji pa Vinodolci nisu zaboravili Rešetare te su im uputilii kamion s osnovnim higijenskim potrepštinama i hranom. Vinodolska općina donirala im je i 5.000 kuna, a  Dobrovoljno vatrogasno društvo 2.500 kuna.  Humanitarnu pomoć odvezli su načelnik Vinoodlske općine Ivica Crnić i predsjednik DVD-a Neven Antonić, a dočekao ih je načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga sa suradnicima. ŽJK

kombi.jpg

Djeca su se najviše radovala paketima

os.jpg

Dok su u Resetarima otvarali pakete vrijedne učenice Osnovne škole J.J.Klović iz Triblja  prikupljale su pomoć za sve nastradale

 

 

NK Turbina - Izvršni odbor i Nadzorni odbor

NK TURBINA ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

1. PREDSJEDNIK ŽELJKO MUŽA 091-241-2420

2. DOPREDSJEDNIK ROKO BROZOVIĆ 098-403-438

3. DOPREDSJEDNIK (blagajnik) JOSIP BRNČIĆ 091-959-4799

4. DOPREDSJEDNIK KELAVA DRAGO 091-588-9313

5. IZVRŠNI DIREKTOR FRANJKOVIĆ ŽELJKO 091-585-1386

6. SPORTSKI DIREKTOR KARAKAŠIĆ SLAVKO 091-241-2426

7. DIREKTOR STADIONA NINO BELOBRAJIĆ 098-178-6711

8. TAJNIK JASMIN FEJZIĆ 095-541-8898

9. ŠEF STRUČNOG STOŽERA MARIJAN BRNČIĆ 099-2163-538

10. MEDIJSKE AKTIVNOSTI AMBROZ OROŠI 095-905-7641

11. ČLAN (pomoćnik tajnika) PAVLIĆ IGOR 098-649-924

12. ČLAN ŽELJKO CRNIĆ 098-166-3793

13. ČLAN CITKOVIĆ DUŠAN 091-884-1866

14. ČLAN NENAD BAČIĆ 091-936-5589

15. ČLAN ROBERT ROPAC 091-3131-438

16. ČLAN BRANKO STARČEVIĆ 097-6999-173

17. ČLAN JERČINOVIĆ ŽARKO 091-532-6785

18. ČLAN (voditelj škole) MATAIJA IVICA 098-944-6445

19. ČLAN KNEŽEVIĆ ŽELJKO 091-497-4787

_______________________________________________________________________

Načelnik Vinodolske Općine, CRNIĆ IVICA 091-422-5401

PRANJIĆ IVICA – trener seniora 091-725-4210

HUJBER NIKOLA – trener kadeta 099-241-6694

NADZORNI ODBOR:

PREDSJEDNIK GLAVAN JAKOV 099-418-9500

ČLAN NEDELJKO DERENČINOVIĆ 099-845-4004

ČLAN EMA TUCAKOVIĆ 098-184-4587

ČLANOVI NO MOGU PRISUSTVOVATI SASTANCIMA IZVRŠNOG ODBORA.

NK Turbina Izvršni odbor 2016.g.

1. PREDSJEDNIK ŽELJKO MUŽA 091-241-2420

2. DOPREDSJEDNIK ROKO BROZOVIĆ 098-403-438

3. DOPREDSJEDNIK JOSIP BRNČIĆ 091-959-479

4. DOPREDSJEDNIK KELAVA DRAGO 091-588-9313

5. DIREKTOR GREGIĆ ŽELJKO 098-206-718

6. TAJNIK PLUKAVEC BRANKO 098-268-577

7. SPORTSKI DIR. KARAKAŠIĆ SLAVKO 091-783-6133

8. Pomoćnik sport.dir. FRANJKOVIĆ ŽELJKO 091-585-1386

9. DIR.STADIONA NINO BELOBRAJIĆ 098-178-6711

10. ŠEF STR.STOŽERA MARIJAN BRNČIĆ 099-2163-538

11. MEDIJSKE AKT. akad.slik.AMBROZ OROŠI 095-905-7641

12. ČLAN ŽELJKO CRNIĆ 098-166-3793

13. ČLAN CITKOVIĆ DUŠAN 091-884-1866

14. ČLAN NENAD BAČIĆ 091-936-5589

15. ČLAN ROBERT JOSIP MANESTAR 091-285-1850

16. ČLAN BRANKO STARČEVIĆ 097-6999-173

17. ČLAN (vod. škole) MATAIJA IVICA 098-944-6445

18. Član TONKOVIĆ ZORAN 098-938-3849

19. Član ĐOTLO DRAGO 099-599-1438

20.Član BEĆIRI ZLATKO 091-522-5153

 

Načelnik Vinodolske Općine, CRNIĆ IVICA 091-422-5401,

HUJBER NIKOLA – trener kadeta 099-241-6694,

MATAIJA IVICA – voditelj škole nogometa 098-944-6445,

MATAIJA STJEPAN-PIPE - pomoćnik voditelja 099-679-1770,

BAČIĆ MATEO - ODRŽAVANJE 097-745-7867,

ŠNAJDAR MACA – ORUŽAR 098-995-7804

 

NADZORNI ODBOR: PREDSJEDNIK GLAVAN JAKOV 099-418-9500

ČLAN NEDELJKO DERENČINOVIĆ 099-845-4004

ČLAN EMA TUCAKOVIĆ 098-184-4587

ČLANOVI NO PRISUSTVUJU SASTANCIMA IZVRŠNOG ODBORA.

NK Turbina napreduje na turbo pogon

OBJAVLJENI ČLANAK U SportCom.hr Srijeda, 06 siječnja 2016 17:46 Autor: Stjepan Lončarić - Pišta

Prva A/B županijska NK Turbina:

Klub iz Vinodolske doline koji se kreće na turbo pogon mještana Triblja. Mjesto sa 600 stanovnika ima 80 registriranih nogometaša, 150 članova kluba i veliku operativnu upravu. U Triblju su ponovno u modi klasične radne akcije na stadionu, bilo ih je prošle godine četiri Nogometni klub Turbina iz Triblja, iako član Prve A županijske lige, spada u red najorganiziranijih klubova u regionalnom okruženju. Niz godina prepoznatljivi su po angažmanu klupskih prijatelja, mještana i stalnom suživotu zajednice sa klubom. Na spomen Triblja asocijacija je odmah na NK Turbina, klub koji djeluje već dugih 65 godina. Mjesto sa 600 stanovnika ima 80 registriranih nogometaša, 150 članova kluba i veliku operativnu upravu. Na svakom koraku vidljivi su rezultati, ali u klubu ne staju. Od ove godine ponovno i sa rezultatima na terenu i to dobrim, ali i sa svime oko njega što čini odrednice velikog kluba u maloj ligi i još manjem mjestu. Momčad koju trenira Sebastijan Knapić zauzela je na kraju jesenskog dijela drugo mjesto u svojoj konkurenciji s izgledima da ostane u pratnji vodećeg Risnjaka iz Lokava i do kraja proljetnog dijela prvenstva. A to je pozicija s koje se vidi mogućnost prijelaza u viši rang natjecanja.

Uoči prvenstva u kub su došli iskusni Mate Brajković i Željko Vukić, što je donijelo dodatnu dimenziju, posebno u sredini terena, a prije svega u tačnoj i bržoj transformaciji igre i lopte. Činjenica da klub u ovome trenutku nema još jednu obaveznu natjecateljsku selekciju u mlađim uzrasnim kategorijama. Oko terena bi bile potrebne određene preinake kao zaštita nosača reflektora i metalnih rukohvata što za ambicioznu upravu nije nepremostiva prepreka. Sadašnji sastav uprave kluba preuzeo je kadete Turbine sa samo 4 igrača. Velikim trudom, animacijom, pružanjem vrhunskih uvjeta za natjecanje, privučena su djeca iz cijele Vinodolske doline, pa sada kadeta ima 24, a vrlo živahan je rad u školi nogometa, koju vode Ivica i Stjepan Mataija. Preko 30 polaznika, djevojčica i dječaka, dobar su temelj da klub od iduće godine krene i sa natjecateljskom pionirskom momčadi, što bi bio ogroman uspjeh s obzirom na mali broj djece u mjestu. Dječji glasovi oživjeli su Podhumac, a roditelji, simpatizeri kluba trude se da njihovo igralište, prateće prostorije, svlačionice, sanitarni čvor poprime izgled jednog od ljepših zdanja u regiji u cjelini. U Triblju su ponovno u modi klasične radne akcije na stadionu. Bilo ih je prošle godine četiri, a na njima je sudjelovalo ukupno preko 150 mještana. Općina Vinodolska sjajno prati trud i htjenja ljudi za boljitkom u konkretnim donacijama i ispunjavanjem traženih proračunskih sredstava. Klub nema repova, dugova... Tijekom godine nabavljena je vrijedna oprema za održavanje travnjaka. Kosilica, traktor, stroj za bušenje zemlje, sijačica, lopte, kompletna oprema za sve pogone, ozvučenje igrališta, obnova reflektora samo su dio većih prošlogodišnjih novina u Turbini. Klubu koji se kreće na turbo pogon...

NK Turbina: Plan rada 2016.g.

NK TURBINA PLAN RADA ZA 2016. God.

ODRADIT PRIPREME I PROLJETNI DIO PREVENSTVA SENIORA, KADETA,

OVISNO O REZULTATU NA KRAJU PRVENSTVA MOGUĆE I DRUGE AKTIVNOSTI I POTEZI,

NASTAVIT SA SPONZORIRANJEM DRUŽENJA POSLIJE UTAKMICA ZA OBJE SELEKCIJE

NASTAVIT RAD ŠKOLE NOGOMETA

ISPITAT MOGUĆNOST FORMIRANJA PIONIRSKE SELEKCIJE

IZRADA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016.GOD.

FORMIRAT REGISTAR ČLANOVA PREMA NOVIM PROPISIMA I STATUTU (TAJNIK, DIREKTOR)

PODMIRENJE OBVEZA ZA 2015. GOD. I UPLATE PO PRORAČUNU OPĆINE PODIZANJE KRATKOROČNOG KREDITA U 2016.GOD.

UREDNO VOĐENJE MATERIJALNO-FINANCIJSKOG POSLOVANJA (KLUB-KNJIGOVOĐA).

REDOVNO ODRŽAVANJE SASTANAKA IZVRŠNOG ODBORA I KOOPTIRANJE NOVIH ČLANOVA,

NASTAVIT AKTIVNOSTI OKO RJEŠENJA PROBLEMA I NABAVKE WC KONTEJNERA,

NABAVIT MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA, (ZEMLJU, GNOJ, HUMUS, TRAVU).

NABAVA KOMPLETA OPREME ZA KADETE,

RADOVI NA POPRAVCI INFRASTRUKTURE NA STADIONU (OGRADE, VRATA, BOJANJE).

RADNE AKCIJE NA ODRŽAVANJU INFRASTRUKTURE NA STADIONU I PROSTORIJAMA,

NAPRAVIT JOŠ JEDNU PRSKALICU I NABAVA CRIJEVA ¾ COLE , 50 met.

NABAVA MOTORNOG TRIMERA, POKRETNOG AL.GOLA 5X2 MET.(mreže)

NABAVA I UGRADNJA KLIMA UREĐAJA ZA KANCELARIJU, OVISNO O POTREBI,

NABAVA MAŠINE ZA PRANJE POSUĐA, elementi za kuhinju u kiosku

REDOVNO ODRŽAVANJE IGRALIŠTA I POŠTIVANJA POTREBNIH MJERA,

NABAVA POTREBNE OPREME I REKVIZITA ZA SVE SELEKCIJE,

DALJNJA SURADNJA S VINODOLSKOM OPĆINOM, MO TRIBALJ, GRIŽANE, DRIVENIK, BRIBIR.

AKTIVNOSTI OKO PRIVLAČENJA SPONZORA,

IZRADA KALENDARA 2016.GOD.

U VIII/2016 PRIPREME ZA IZBORNU SKUPŠTINU KLUBA U IX MJ. (NOVI PREDSJEDNIK I DIO ČLANOVA I.O.).

RAZGOVORE I PRIPREME O IMENIMA NOVOG RUKOVODSTVA KLUBA ZAPOČET ODMAH, I NA SKUPŠTINU DOĆI SA USAGLAŠENIM DOGOVOROM.

DALJNJA SURADNJA S HE VINODOL, JELA D.O.O,IZGRADNJA D.O.O.,……………….

SERVISIRANJE TRAKTORA I KOSILICA I NABAVA REZERVNIH DIJELOVA,

DALJNJA SURADNJA S DJEČJIM VRTIĆEM I OSNOVNOM ŠKOLOM,

SUDJELOVAT U AKTIVNOSTIMA KORISNIM ZA OPĆINU I MO.

NA KRAJU MANDATA IZA SEBE OSTAVITI DOBRO UREĐEN KLUB U SVIM SEGMENTIMA, SA ČVRSTIM TEMELJIMA ZA NASTAVAK AKTIVNOSTI U DUGOM NIZU GODINA.

                                                           PREDSJEDNIK Tribalj, 31.12.2015.g. Željko Muža

NOĆ KNJIGE povodom Dana hrvatske knjige, te Svjetskog dana knjige

 

POZIVAMO VAS

 

na  NOĆ KNJIGE, koja se u povodu Dana hrvatske knjige, te Svjetskog dana knjige i autorskih prava  održava u čitavoj Republici Hrvatskoj, pa tako i u Knjižnici „Bribir“,u ponedjeljak, 23.travnja. Možete se  u vremenu od 19,00-24,00 učlaniti bez plaćanja članarine podizati i vraćati knjige i razgledati sve izložbene prostore smještene na tri etaže.

 

 

U 19,00 sati akademik MILAN KRUHEK u MALOM SALONU, u sakralnoj zbirci „Iz riznice župne crkve sv.Petra i Pavla“

predstavit će svoju knjigu „KNEZOVI MODRUŠKI BERNARDIN I

KRSTO FRANKOPAN“, mačem i govorom za Hrvatsku.

 

Kratko će biti predstavljene i dvije slikovnice-male glagoljske početnice „HRČAK“ I „SOVA“, pisane na književnom standardu, bribirskoj čakavštini i na glagoljici. Autorica je Željka Jurčić-Kleković,a ilustratorica Libuša Kirac.

                             

Narodna knjižnica i čitaonica„BRIBIR“

Centar za kulturu Katarina Zrinski, u osnivanju

i  Župni ured „BRIBIR“

pod pokroviteljstvom Vinodolske općine

 

 

Noć muzeja

U Noći muzeja Kuća Klović otvara svoja vrata za posjetitele od 18,00 do 01,00 sati. Ulaz je slobodan. U glazbenom programu sudjeluju Maja Natasa i Valter Vjak,te Darko Jurković Čarli. Dođite i uživajte!

Noć muzeja

 

POZIVAMO VAS

 

 

 

NA „NOĆ MUZEJA „

 

U KNJIŽNICU BRIBIR

 

U PETAK, 26. O1.....OD 20,00- 01,00 SATI

 

 

 

 

 

MOĆI ĆETE : PODIGNUTI I VRATITI KNJIGE

 

UČLANITI SE BEZ PLAĆANJA ČLANARINE

 

RAZGLEDATI MUZEJSKE ZBIRKE:

 

 

 

 • IZ RIZNICE ŽUPNE CRKVE SV.PETRA I PAVLA“

 • SOBA FRANKOPANA“

 • GLAGOLJICA VINODOLA“

 

KAO I HERALDIČKU ZBIRKU U FRANKOPANSKOJ KULI

 

 

 

 

 

 

 

VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU

 

 

 

                       

Noć muzeja i u Bribiru

BRIBir-Nakon Noći muzeja koja je održana proteklog petka u Kući Klović u Grižanima ,zbog upita brojnih posjetitelja,u Vinodolskoj općini održat će se još jedna noć muzeja u petak,3.veljače i to u Bribiru, u Staroj školi. U vremenu od 20,00- 24,00 sati svi zainteresirani moći će razgledati zbirku sakralne baštine pod nazivom „Iz riznice župne crkve sv.Petra i Pavla“,koja sadrži dio dugo vremena skrivanog blaga jedne od najbogatijih crkvi Vinodola, bribirske župne crkve, a isto tako i novopostavljenu zbirku pod nazivom „Glagoljica“. Pripremljen je i glazbeni program u kojem sudjeluju Maja, i Vid Veljak, violina i violončelo, te Duo Diversio, flauta i gitara. Ulaz je slobodan,a sve koji se odluče noć provesti u sakralnom ambijentu očekuje piće i kolač dobrodošlice. Željka Jurčić Kleković

Noć muzeja oživjela Kuću Klović

Noć muzeja u Kući Klović oživjela je divljenje mnogobrojnih posjetitelja, ne samo iz Vinodolske općine već i iz okolnih gradova, ponajviše iz Novog Vinodolskog, prema velikom umjetniku griških korijena. Od popodnevnih sati do duboko u noć štovatelji Jurja Klovića dolazili su u Hram umjetnosti Vinodolske općine i uživali u Noći plemenitih osjećaja. Klović i odlična glazba Maje Nataše i Valtera Vjaka i Darka Jurkovića Čarlija oduševili su posjetitelje. Zbog želje velikog broja ljudi da se ovakva Noć ponovi i uz umjetnine iz riznice crkve Sv. Petra i Pavla otvaramo vrata Stare škole u Bribiru, u petak 3. veljače, od 20,00 sati do ponoći. Dođite i uživajte u vrijednim i rijetkim eksponatima i glazbi naših umjetnika.

Noćenja porasla za 18 posto!

  Vinodolska općina, koja nije imala turističke tradicije, ostvaruje više od 70.000 noćenja godišnje

Vinodolska općina, koja prije petnaestak godina nije imala nikakve turističke tradicije, postaje sve značajnije turističko odredište. Iz godine u godinu turistički promet se bitno povećava, a u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, noćenja su porasla za više od trećinu, odnosno u našoj maloj općini ostvareno je gotovo 73 tisuće noćenja. Bio je to povod za ragovor s Iris Bruketa Mijić, direktoricom Turističke zajednice Vinodolske općine.   

Rezultati sezone 2016. na razini Hrvatske pokazuju rekordna postignuća. Kako je u Vinodolskoj općini i što nam pokazuju brojke o dolasku i noćenjima?

U periodu od 1. 1. do 31. 8. ove je godine na području Vinodola boravilo ukupno 7.685 gostiju i ostvareno je ukupno 72.830 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bilježimo porast noćenja od 18%. Statistika iz godine u godinu pokazuje nam da se nešto pozitivno zbiva u turizmu. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bilježi se porast noćenja za više od trećinu, što je rezultat dužeg boravka gostiju na području Vinodolske općine odnosno na području Bribira, Drivenika, Grižana i Triblja. Brojke su pokazale i potvrdile da je Vinodolska općina već godinama prepoznata po ruralnom turizmu, kao mala središnja Istra, s ipak povoljnijim cijenama. Najjači adut Vinodola je mir. U odnosu na Istru, Vinodol ima prednost jer je bliži moru. Pojedine kuće udaljene su tek desetak minuta vožnje, a one udaljenije petnaestak minuta.

Što pokazuju rezultati posezone?

Posezonski rezultati nas zaista vesele, jer još jednom potvrđuju činjenicu kako upravo ovaj selektivan oblik turizma ima svoje tržište, odnosno najviše dolazi do izražaja u posezonskom periodu. Ostvarena noćenja u posezonskom razdoblju samo posljednjih deset godina pokazuju tendenciju rasta, što je važna činjenica koja govori u prilog budućem značajnijem razvoju na ovim prostorima. Produženje turističke sezone na cijelu godinu jedan je od najvećih izazova hrvatskog turizma. Činjenica jest da turisti sve više žele originalnost i autohtonu ponudu, jer gdje je masovnost gubi se kvaliteta. Smatram da je masovni turizam bez osmišljenih sadržaja koji traje samo dva mjeseca u kojima su gosti prepušteni vlastitoj snalažljivosti odavno stvar prošlosti.

Što je, po vašem mišljenju, utjecalo na konstatni rast i razvoj turizma u Vinodolskoj općini i koji su vaši aduti?

Odbacivanjem masovnog turizma kao odrednice razvoja trendovi se okreću u korist upravo ovako očuvanim i zaboravljenim krajevima koji puni potencijala čekaju da budu otkriveni. Stoga, turizam je grana gospodarstva koja ima veliku razvojnu perspektivu u Vinodolskoj općini. Najveće bogatstvo Vinodola je prostor i on nudi razne mogućnosti za razvoj selektivnih oblika turizma, kao što je ruralni, eko i etno turizam, pa i kulturni turizam, koji i u svijetu pokazuje sve veći trend porasta. Sam položaj Vinodola, s jedne strane u neposrednoj blizini morske obale, a s druge u blizini izuzetno atraktivnog šumskog predjela s brojnim zanimljivostima, u zelenoj dolini u kojoj se ističu stari frankopanski kašteli Drivenika, Grižana i Bribira, kao i jezero u Triblju koje nudi mogućnosti športskog ribolova, već je sam po sebi turistička atrakcija. Tu je i nezaobilazno bogatstvo kulturne baštine, koja pruža atraktivne kulturne sadržaje, zatim mogućnost korištenja biciklističkih i planinarskih staza, šetnica, mogućnost bavljenja lovnim turizmom u šumskom predjelu, te ribolovnim na jezeru u Triblju, a isto tako bavljenje ekstremnim sportovima. Sve su to aduti i komparativne prednosti koje nudi prostor Vinodola čime se može oblikovati vrhunska turistička ponuda i formirati jedinstveni imidž da se ovaj kraj nametne kao top destinacija, odnosno kao turistička marka.

Kakvi su vam smještajni kapaciteti, da li udovoljavaju potrebama?

Broj iznajmljivača, kao i ukupan broj raspoloživih kreveta, konstantno raste iz godine u godinu. Svake je godine gotovo za 20 posto veći broj registriranih iznajmljivača i ležaja tako da u periodu do rujna 2016. brojimo čak 200 registriranih iznajmljivača s gotovo 900 raspoloživih ležaja na području cijele Vinodolske općine, što je 13 posto više nego prethodne godine. Imamo godišnje ostvarenih preko 70.000 noćenja i 900 kreveta u općini koja nije imala turističke tradicije. Stoga ono što permanentno doprinosi i potiče na daljnji razvoj je, osim stalnog statističkog porasta dolazaka i noćenja, kvaliteta smještaja, posebice u ruralnim objektima koji bilježe izvrsnu popunjenost. Posebnost u turističkoj ponudi Vinodola je prvi etno hotel na ovim područjima i šire kategoriziran kao hotel baštine s 4 zvjezdice. Tristo godina staro obiteljsko imanje, kompleks od više kamenih starih kuća, preuređeno je u udobnu kuću za goste, pridajući važnost detaljnoj rekonstrukciji povijesne zgrade. Hotel "Balatura" u Triblju niknuo je na temeljima starog seoskog domaćinstva sastavljenog od četiri povezane kuće. Dakle, paralelno prateći uzlazni trend razvoja turizma na području Vinodolske općine, postojeći smještajni kapaciteti udovoljavaju potrebama, ali za daljnji razvoj potrebno je i dalje ulagati i povećavati smještajne kapacitete, i to prvenstveno u segmentu razvoja ruralnog turizma i agroturizma.

Kakva je gastro i eno ponuda, ima li dovoljno restorana, gostiona, konoba....?

Danas je eno-gastro ponuda jak argument dolaska gostiju u određenu destinaciju, te se nadamo da će se s vremenom i to razviti po uzoru na mnoge destinacije koje prednjače upravo po ovakvim inicijativama. Na području Vinodola imamo nekoliko kvalitetnih restorana, međutim, i dalje nedovoljno za jači razvoj gastro i eno ponude. Nadamo se da će s vremenom i to poboljšati jer za potpuni turistički doživljaj gostima uz smještaj treba ponuditi i ostale sadržaje i zadržati ih da čim više vremena provode upravo na našem području.

Izdvojite najznačajnije realizirane projekte Turističke zajednice Vinodolske općine

S obzirom na skromne financijske mogućnosti kojim raspolažemo, nastojali smo čim kvalitetnije realizirati sve planirane opsežne aktivnosti i projekte. Ponosni smo što se ti rezultati danas vide izvana što je i u interesu turističke razvojne orijentacije Vinodolske općine. Puno je manifestacija i interesantnih projekata koje smo pokrenuli, podržali i realizirali: Vinodolske ljetne večeri, Ružica Vinodola, Dani smokav i sportskog ribolova, Drivenik-čuvar kroz povijest, cesta vidikovaca – Oči Vinodola, Staza kamenih stupi, Vinodolska vrela i perila, Dan bribirskog prisnaca, Fešta od kilometra... Takve aktivnosti smatramo izuzetno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije.

Kakva je bila posjećenost Vinodolskih ljetnih večeri i drugih manifestacija u organizaciji vaše Turističke zajednice?

Većina pokrenutih manifestacija postala je tradicionalna i svake godinu nastojimo nadograditi i poboljšati program. Osim što su naše lokacije atraktivne i posebne, isto tako su i dislocirane, što znači da imamo ciljanu publiku koja redovito posjećuje naša događanja. Svake godine broj posjetitelja raste. Nudimo raznolik program u kojem svatko može pronaći ponešto za sebe. Ovaj kulturni segment turizma vrlo je bitan za daljnji našeg kraja, a njegova značajnost se prije svega očituje u tome što diverzificira ponudu te time doprinosi, osim ostalih pogodnosti, i geografskom proširenju potražnje na zaleđe obale.

Knjiga i vino, manifestacija koju organiira Turistička zajednica, okupila je mnogobrojne posjetitelje i pružila im uživanje u dobrom štivu i autohtonim vinima.

 Koji su planovi Turističke zajednice u narednom periodu?

Turistička zajednica Vinodolske općine, sukladno Planu i programu obavlja postavljene i zadane aktivnosti kao što su: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promocija, poticanje, koordiniranje i organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika i njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i sl. Planiramo i dalje provoditi sve poslove ne samo tijekom sezonskog perioda, već i tijekom cijele godine. Što se tiče same sezone, ona je razumljivo najzahtijevniji period; prijava gostiju i vikendaša, dolazak izletnika, različite marketinške aktivnosti te organiziranje raznih događanja. U sezonskom periodu, po uzoru na prethodne godine nastavljamo s realizacijom tradicionalnih projekata kao što su Vinodolske ljetne večeri i Ružica Vinodola. Takve aktivnosti smatramo izuzetno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije. Strateški cilj Turističke zajednice Vinodolske općine i dalje je razvoj selektivnog oblika turizma, odnosno daljnje afirmiranje Vinodola kao destinacije ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma.

Noćni posjetitelji uživali u neprocjenjivoj kulturnoj baštini

BRIBIR-Sve zbirke i stalni postavi koji se nalaze u zgradi Knjižnice u Bribiru,bili su uključeni u obilježavanje već tradicijske hrvatske manifestacije pod nazivom „Noć muzeja „.

                                                                                       Heraldička zbirka

Mještani Vinodola, kao i njihovi gosti mogli su razgledati stalni postav heraldičke zbirke u frankopanskoj kuli u Bribiru, zbirke koju čine replike srednjevjekovnog oružja,štitova,grbova i zastava grofova Zrinskih i kneževa Frankopana,kao i rekonstrukciju nekadašnjeg slavnog bribirskog kaštela koje su sagradili Frankopani u 13.stoljeću radi obrane od Turaka,a koji je većim dijelom srušen početkom 19. stoljeća.

Brojni noćni posjetitelji mogli su vidjet isto tako zanimljive replike pečata koje su izložene u ovoj zbirci,izrađene na osnovu poznate sfragističke baštine povijesnih listina,darovnica i raznih drugih dokumenata najistaknutijih članova ovih dvaju plemićkih obitelji, zatim koplja,helebarde,mačeve,razne sjekire, štitove i mlatove, te razne zanimljive heraldičke dekoracije,a ono što je privuklo najveću pozornost u ovoj malenoj zbirci jest lijepo izrađen knežev stolac, koji je uz sve ostalo navedeno, izložen kako bi dočarao srednjevjekovno ozračje, odnosno život u srednjem vijeku.

                                                                         "Iz riznice župne crkve sv. Petra i Pavla"

Otvorena je bila i zbirka pod nazivom „Iz riznice župne crkve sv .Petra i Pavla“,što se nalazi u prizemlju zgrade Knjižnice i koja daje uvid u bogatstvo jedne od najbogatijih riznica Vinodola, a to je upravo riznica bribirske župne crkve . Bogatstvo kojeg je stoljećima skrivala od oka javnosti više je bilo rezultat nekih tragičnih povijesnih okolnosti, nego nekog lijepog razloga poput darovanja ili zadužbine. Svemu je uzrok bila Krbavska bitka i godina 1493.jedna od najtragičnijih godina i bitki u hrvatskoj nacionalnoj povijesti. Pred tom nesrećom bježi cijeli Modruški kaptol, predvođen biskupom Krištaforom ,a oni sobom nose najveće dragocjenosti svoje riznice, te će dobar dio ostati u Bribiru,a ono što je najdragocjenije to je čuveni Milonjin križ, križ krbavskih biskupa, čudotvorni zlatni križ, čiji se original čuva u Riječkoj nadbiskupiji, no u Noći muzeja mogle su s vidjeti brojne fotografije i umjetničke slike koje prikazuju križ, te originali raznih relikvija, kaleža, crkvenih knjiga pisanih na glagoljici, ili na latinskom jeziku, original čuvene Pokaznice iz 15.ili početka 16. , kao i tridesetak misinica straih više od stotinu godina.

                                                                                   Fotografije i umjetničke slike

Izložene su također fotografije i umjetničke slike Bribirske Bogorodice z' diteton, kopije tzv. Zbraslavske Gospe iz 14. stoljeća, kao i Bijele Gospe, čiji je original izrađen u bijelom mramoru i rad je firentinskih majstora. Također se moglo vidjeti misno ruho kojeg je carica Marija Terezija poklonila Bribiru prije više od tristo godina, originalni kaptolski procesijski križ izrađen u srebru, na čijoj se prednjoj strani nalazi raspeti Krist, a u završecima Marija, sv.Ivan, anđeo velikih krila i muški lik koji izlazi iz sarkofaga.

                                                                                       Srebrni moćnik

Izložen samo za Noć muzeja bio je i jedan od četiri moćnika izrađenih u srebru,koji se inače nalaze na glavnom oltaru u župnoj crkvi sv .Petra i Pavla, kao i čuveni relikvijar sv. Petra apostola. U zbirci su kao stalni postav Staroslavenski misal iz 1631. godine i Ritual-obrednik iz 1791., a koji su u dvorani posvećenoj glagoljici u Vinodolu,a koja je još u fazi postavljanja, no bila je također otvorena za posjetitelje, isto kao i mala početna etno-zbirka, te Soba Frankopana, kojoj u ovoj godini ,u kojoj obilježavamo 900 godina spominjanja prvog Krčkog kneza Dujma I , pripada posebno značenje.

Posjetitelji Noći muzeja razgledali su izloženo Rodoslovlje obitelji Frankopana i Zrinskih, vrlo kvalitetno izrađene fotografije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana,kao i najuže članove obitelji, Oproštaj Petra Zrinskog s Katarinom Zrinski u Čakovcu, lijes s posmrtnim ostacima i nadgrobni spomenik u Bečkom Novom Mestu,ali i brojne umjetničke slike na temu Frankopana.

Za postojeće korisnike, kao i učlanjenje novih članova bez plaćanja članarine,bila je cijelu noć otvorena i Narodna knjižnica i čitaonica Bribir,te su u prometu bile i knjige, ali i razni suveniri koji su se u ovoj noći mogli kupiti -svi na temu Frankopana

                                                                              Kuća Klović otvara vrata 31. siječnja

U srijedu, 31. siječnja,povodom Noći muzeja svoja će vrata za posjetitelje otvoriti i Kuća Klović, muzejska zbirka posvećena velikanu sitnoslikarstva rođenom upravo u Grižanima. Osim što će se moći razgledati replike najpoznatijih Klovićevih originalnih minijatura, koji se čuvaju u najpoznatijim svjetskim muzejima, galerijama i knjžnicama, svoj će koncert održati i Mlađi tamburaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva dr. Antun Barac iz Grižana.

Organizator je, uz pokroviteljstvo Vinodolske općine,Udruga za očuvanje narodnih običaja Juraj Julije Klović,a uključenje u proslavu Noći muzeja događa se u sklopu obnovljene manifestacije pod nazivom „Griško sido“, što se srijedom održava u Kući Klović, s ciljem oživljavanja starog običaja ovog vinodolskog gradića.

                                                                                                                                                                               Željka Jurčić-Kleković